1.3 Mål

Man bör formulera mål för sitt företag. Det blir lättare att arbeta mot något om man själv har formulerat mål som man vill uppnå. En modell för målbeskrivning heter SMART. Den kan vara en bra modell att utgå från då mål formuleras.

Smart står då för:

  • Specifikt
  • Mätbart
  • Accepterat
  • Realistiskt
  • Tidssatt

 

Specifikt

Mål skall vara specifika för att de skall ha någon effekt, ju snävare del som mäts desto effektivare, att man skall bli ekonomiskt oberoende är snarare en vision än ett mätbart mål. Ett bättre mål kan vara att man skall ha en specifik avkastning på någon aktivitet. Här är en bra länk på prowera. Läs den på denna länk!.

Mätbart

Det skall vara möjliga att följa upp sin a upsatta mål. Det kan vara volymtal som att man skall nå x antal kunder eller att försäljningen under året skall uppgå till x kronor. Man ska alltså kunna följa upp och mäta det målet man satt upp. Man kan göra detta med resultatindikator, nyckeltal eller liknande.

Accepterat

Målet skall kunna accepteras och uppfattas som relevanta av dem som skall genomföra den aktuella verksamheten.

Realistiskt

Ja, det skall helt enkelt vara realistiskt möjligt att uppnå det uppställda målet/målen.

Tidssatt

En tidpunkt bör anges då målen bör vara uppnådda

 

Slutord om SMART

SMART-modellen kan användas i många olika sammanhang. Alltså inte enbart för företagets målformulering, som en viss försäljningsvolym eller liknande. Man kan även använda modellen för sina egna personliga mål. Här fins en bra beskrivning på SMART-modellen och utgångspunkten är då personlig utveckling. Se denna länk.

HÄR FINNS ANNARS BRA VÄGLEDNING VAD GÄLLER MÅL. (Här finns exempel på mål man kan sätta upp.)