3.2.1 Val av företagsform

De fem vanligaste företagsformerna
 

De vanligaste juridiska företagsformerna – för helsvenska företag – att välja mellan är enskild firma, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag eller ekonomisk förening. Dessutom finns det ideella föreningar och stiftelser men de startas normalt inte i syftet att bedriva näringsverksamhet utan av helt andra skäl. Det enkla bolaget innebär oftast en grund för någon typ av samarbete mellan två eller flera personer (juridiska eller fysiska) men är i sig ingen juridisk person. Begreppen fysisk och juridisk person är i det här sammanhanget viktiga att förstå. Den levande människan är en fysisk person medan ett företag i bolagsform är en juridisk person. En juridisk person har sk. rättskapacitet och har rätt att t.ex. ingå avtal. Det kan nämnas att även föreningar, kommuner, dödsbon och konkursbon är juridiska personer. Vilken företagsform passar bäst? En kort beskrivning av de vanligaste företagsformerna ges nedan samt en översikt med de viktigaste likheterna och skillnaderna.
 

Enskild firma Den enskilda firman är en företagsform avsedd för endast en fysisk person som ägare av verksamheten. En enskild firma är lätt att starta, företaget behöver inte ens registreras hos Bolagsverket (endast för firmaskydd) men däremot hos Skatteverket. Ägarens personnummer utgör firmans organisationsnummer.
 

Handelsbolag – HB Handelsbolaget startas av två eller flera personer. Ett handelsbolag måste registreras hos Bolagsverket samt Skatteverket och bolaget får ett eget organisationsnummer. Handelsbolaget förkortas HB och bolaget är en juridisk person. HB är också ganska enkelt att starta och det är viktigare att lägga tid på upprättande av bolags- eller samarbetsavtal! Vanliga verksamheter som startas i form av handelsbolag är mindre byggfirmor, butiker, bilverkstäder samt tränings- och fritidsverksamhet av olika slag.
 

Kommanditbolag – KB Kommanditbolaget är en variant av handelsbolaget där en av delägarna endast vill satsa en begränsad summa pengar i företaget. Den personen kallas då kommanditdelägare och övriga kallas komplementärer. Minst en komplementär/delägare måste ha obegränsat ekonomiskt ansvar. I övrigt är det ingen skillnad mellan handelsbolag och kommanditbolag. Däremot är det av stor vikt att skriva ett bolags- eller samarbetsavtal för att klargöra ansvarsfördelningen mellan kommanditdelägare och komplementärer!
 

Aktiebolag – AB Aktiebolaget är den vanligast förekommande företagsformen i Sverige i dag och det finns drygt 300 000 registrerade aktiebolag enligt bolagsverket. Aktiebolaget förkortas AB och är en företagsform som begränsar delägarnas personliga ansvar. AB startas av en eller flera personer, registreras hos Bolagsverket och Skatteverket. Aktiebolaget har, precis som HB och KB, ett eget organisationsnummer. Att starta ett aktiebolag innebär ett betydligt mer krävande pappersarbete än för övriga företagsformer. Det krävs dessutom ett startkapital om minst 50 000 kronor för att starta ett AB. I ett aktiebolag är företagets ekonomi helt skild från ägarnas vilket ger en viss trygghet. aktiebolag limited company Vilka aktiebolag känner du till?
 

Ekonomisk förening – Ek. För. En ekonomisk förening startas av minst tre personer och har till syfte att främja medlemmarnas gemensamma ekonomiska intressen (t ex COOP, HSB, Riksbyggen, SCAN, Milko). Den bedriver sk. kooperativ verksamhet där medlemmarna äger föreningen och dessutom själva aktivt deltar i verksamheten. En ekonomisk förening kan vara konsumentägd (COOP) eller producentägd (SCAN). Föreningen registreras hos Bolagsverket och blir därmed en juridisk person. Medlemmarna ansvarar endast med sin insats (medlemsavgift) och slipper – likt aktiebolaget – det personliga ansvaret.
 

 

 

https://www.bolagsverket.se/

 

https://www.foretagsfakta.se/

 

https://www.verksamt.se/